Polityka prywatności

Strony:

Polityka pywatności

Strony: solisenergy-group.com

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE STRONY INTERNETOWEJ, KONTAKT ZE SPÓŁKĄ

Administratorem Strony Internetowej, a przez to także Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli …………… z siedzibą w miejscowości ………………, posiadająca NIP:………………. (dalej: Spółka).
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: ………………………..

II. ŹRÓDŁO POZYSKANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z funkcjonowaniem strony internetowej informujemy, że Państwa Dane osobowe w postaci: mających zdolność identyfikacji danych teleinformatycznych w szczególności w postaci identyfikatorów urządzeń – plików cookies pozyskujemy wyłącznie od Państwa.
W związku z korzystaniem przez Państwa z funkcjonalności strony internetowej możliwe jest także przetwarzanie przez Spółkę podanych przez Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, co ma miejsce w związku z korzystaniem przez Państwa z udostępnionego na stronie internetowej formularza kontaktowego. Administrator w zakresie danych osobowych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej nie pozyskuje Państwa danych osobowych z innych źródeł. Wskazujemy, że podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. W przypadku ich niepodania realizacja powyższego celu jak i celów określonych poniżej nie będzie możliwa.
Nadmieniamy, że jeśli chodzi o dane osobowe przetwarzane przez Spółkę w związku z prowadzeniem jej działalności innej niż funkcjonowanie strony internetowej, to wyjaśniam, że szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w odrębnym dokumencie – klauzuli informacyjnej.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej oraz korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej z poniższych przepisów:
6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej Spółki, w szczególności umożliwienia Państwu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programów i kampanii prowadzonych przez Spółkę;
6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu umożliwienia Państwu kontaktu z Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym pozyskania szczegółowych informacji dotyczących programów i kampanii prowadzonych przez Spółkę, zgody – w celu przekazania Państwa danych naszym partnerom handlowym i umożliwienia Państwu wzięcia udziału w realizowanych przez Spółkę lub jej partnerów handlowych inicjatywach, programach, eventach, spotkaniach oraz zapoznania się z ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny, a także może obejmować przesłanie Państwu takiej informacji na wskazany adres korespondencyjny, kontakt telefoniczny lub SMS;
6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania;
6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu realizacji celów statutowych Spółki, realizacji zawartych umów, w celach statystycznych i szkoleniowych, w celu stałego podnoszenia jakości realizowanych kampanii oraz świadczonych usług, w tym poprzez tworzenie i rozwój wspierających działalność Administratora programów komputerowych, w tym także opartych na systemie sztucznej inteligencji, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, a także w celu marketingu własnego lub naszych partnerów handlowych. Administrator nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej.

W przypadku zaistnienia takiej konieczności Administrator poinformuje Państwa o dodatkowych celach i wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa Administrator uprzednio zapyta Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w nowym celu, jeśli zgoda taka będzie niezbędna do przetwarzania danych w nowym celu.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe przekazujemy:
podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa do pozyskania od nas Państwa danych lub ich przetwarzania oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi; naszym partnerom handlowym, z którymi współpracujemy w związku funkcjonowaniem strony internetowej, w tym dostawcom treści, dostawcom infrastruktury informatycznej i programistycznej, dostawcom usług IT związanych z funkcjonowaniem strony internetowej;
naszym partnerom handlowym w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w naszym imieniu, w szczególności dostawcom niezbędnych usług, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi informatyczne i programistyczne, podmiotom obsługującym systemy oraz urządzenia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, w przypadku zaistnienia konieczności wystosowania do Państwa korespondencji innej, niż mailowa, innym kontrahentom Administratora, w zakresie w jakim wynika to z realizacji zawartej umowy, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celach związanych z realizacją programów i kampanii prowadzonych przez Spółkę w tym na przekazanie Państwa danych naszym partnerom handlowym w związku z chęcią wzięcia udziału w realizowanych przez Spółkę lub jej partnerów handlowych inicjatywach, programach, eventach, spotkaniach lub zainteresowaniem ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych Państwa dane mogą zostać przekazane naszym partnerom handlowym będącym przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub telemarketingu.

V. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem w drodze mailowego lub pisemnego oświadczenia przesłanego na wskazane wcześnie dane Administratora.

Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu: Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia. Prawo do usunięcia danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.
Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi. Skorzystać ze swoich uprawnień mogą Państwo wykorzystując drogi kontaktu wskazane uprzednio.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa Dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o cel i podstawę prawną ich przetwarzania:
okres ważności plików cookies – zgodnie z polityką cookies; okres, na jaki została przez Państwa udzielona zgoda lub do czasu jej wycofania;
okres realizacji przez Spółkę danej kampanii oraz celów statutowych;
okres przez jaki Spółka współpracuje z jej partnerami handlowymi w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu, zgodnie z zawartymi umowami i w związku z udzieloną przez Państwa zgodą;
okres przez jaki tworzone i rozwijane są wspierające działalność Administratora programy komputerowe, w tym także oparte na systemie sztucznej inteligencji, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas lub konieczność wypełnienia ciążących na Spółki obowiązków prawnych;
okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.
Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Administratora trwale usunięte.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej i korzystaniem z niej przez użytkowników przetwarza dane osobowe w większości przypadków na terenie Polski, z uwagi na realizowaną współpracę z partnerami handlowymi, wykorzystywane oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną Spółka może przekazywać Państwa dane poza Polskę oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej kwestii wskazujemy, iż podejmujemy działania mające zapewnić bezpieczeństwo, integralność oraz nienaruszalność przekazywanych danych osobowych stosując różne mechanizmy ochronne, w szczególności realizując współpracę z takimi kontrahentami w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej i korzystaniem z niej przez użytkowników nie są przez nas profilowane, ani w żaden inny sposób nie są w oparciu o te dane podejmowane w stosunku do Państwa jakiekolwiek decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

IX. ZMIANA DOKUMENTU

W celu zapewnienia, iż niniejszy dokument spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niego zmian w dowolnym czasie. Jeśli będzie to konieczne poinformujemy Państwa o wprowadzanych zmianach.

Polityka Cookies

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE STRONY INTERNETOWEJ, KONTAKT ZE SPÓŁKĄ

Administratorem Strony Internetowej, a przez to także Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli ……………. z siedzibą w miejscowości ……………………………, posiadająca NIP: ………………………, (dalej: Spółka).
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: ………………………….

II. CO TO SĄ COOKIES, DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE ORAZ JAK DZIELIMY PLIKI COOKIES

Cookies to nic innego jak niewielkich rozmiarów pliki zapisywane na Państwa urządzeniu w związku z wizytą na naszej stronie internetowej. Pliki te są przesyłane przez stronę internetową do przeglądarki i zawierają identyfikatory pozwalające na identyfikację urządzenia. Identyfikatory te są anonimowe, ale dzięki nim wiemy np., że wrócili Państwo na naszą stronę. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie strony internetowej wybranych do Państwa wcześniej preferencji oraz potwierdzenie/kontynuowanie przez Państwa wcześniejszych działań. Pliki te są zapisywane na określony czas, po którym wygasają i są usuwane. Cookies pomimo swej przypisanego anonimowego identyfikatora traktowane są jako dane osobowe. O szczegółach dotyczących przetwarzania danych osobowych informujemy w osobnym dokumencie – polityka prywatności, tam, mogą Państwo zapoznać się z zasadami dotyczącymi naszego postępowania z danymi oraz uzyskać informacje o przysługujących Państwu prawach.

Pliki cookies dzielą się na kilka rodzajów:

Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do chwili zamknięcia przeglądarki. Te pliki są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i jej niektórych funkcjonalności. Bez nich poruszanie się po stronie internetowej może być utrudnione lub niemożliwe.

Stałe pliki cookies – są to cookies, które odpowiadają w znacznej mierze za wybrane wcześnie preferencje wyświetlanych treści, np. rozdzielczość ekranu lub format i lokalizacja wyświetlanych treści, są one zapisywane także w związku z Państwa wyborami dokonywanymi na stronie internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres – głównie dla Państwa wygody w poruszaniu się po stronie.

Własne pliki cookies – Służą poprawie jakości korzystania z Portalu i są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową.

Pliki cookies stron trzecich – te pliki cookies są wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne względem Administratora strony internetowej, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają m.in. reklamy.

Pliki cookies można podzielić także na określone kategorie:

Cookies konieczne/niezbędne – kategoria cookies, bez których strona internetowa nie będzie prawidłowo funkcjonowała, a poruszanie się po niej nie będzie możliwe. Tu zwracamy uwagę, że przetwarzanie tych cookies następuje w związku z uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie art. 6 lit f) RODO. Oczywiście mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas takich danych jednak w praktyce będzie się to wiązało z uniemożliwieniem korzystania ze strony internetowej. Cookies wydajnościowe – odpowiadają za optymalizację działania strony internetowej, dzięki zebranym przez nie informacjom, np. z jakich podstron użytkownik korzysta najczęściej możemy usprawnić i przyspieszyć działanie strony internetowej i poprawić Państwa wrażenia z jej użytkowania. W obecnej chwili, strona internetowa Spółki nie korzysta z tego rodzaju cookies, jeśli rozpoczniemy wykorzystywanie tego rodzaju cookies będą one przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody (tj. na podstawie art. 6 lit. a) RODO) wyrażonej poprzez kliknięcie pola typu checbox w widocznym banerze lub wyborze przycisku akceptacji wszystkich cookies. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.
Cookies funkcjonalne – cookies odpowiadające za poprawę wrażeń z użytkowania strony internetowej w tym personalizację widoku oraz zapisywanie podejmowanych na stronie działań. W obecnej chwili, strona internetowa Spółki nie korzysta z tego rodzaju cookies, jeśli rozpoczniemy wykorzystywanie tego rodzaju cookies będą one przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody (tj. na podstawie art. 6 lit. a) RODO) wyrażonej poprzez kliknięcie pola typu checbox w widocznym banerze lub wyborze przycisku akceptacji wszystkich cookies. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

III. CZAS PRZECHOWYWANIA COOKIES

Zależnie od rodzaju cookies są one przechowywane przez różną długość czasu. Cookies sesyjne są przechowywane na Państwa urządzeniu do zamknięcia przeglądarki, natomiast cookies stałe są zapisywane na Państwa urządzeniu przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

IV. ZARZĄDZANIE COOKIES

Decydować o zasadach gromadzenia na Państwa urządzeniu cookies mogą Państwo wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
Zaznaczamy, że zablokowanie niektórych cookies może wiązać się z niedostępnością niektórych funkcji strony internetowej lub uniemożliwić poruszanie się po stronie internetowej. Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji. Informacje dotyczące sposobu konfigurowania gromadzenia cookies znajdą Państwo także na stronach internetowych dostawców Państwa przeglądarki, m.in. pod adresami:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

V. ZMIANA POLITYKI COOKIES

W celu zapewnienia, iż niniejsza polityka cookies spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niego zmian w dowolnym czasie. Jeśli będzie to konieczne poinformujemy Państwa o wprowadzanych zmianach przed ich wprowadzeniem.
Przypominamy, że w kwestii Polityki cookies zawsze mogą Państwo uzyskać więcej informacji kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej: ……………………………..

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE STRONY INTERNETOWEJ, KONTAKT ZE SPÓŁKĄ

Administratorem Strony Internetowej, a przez to także Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli …………… z siedzibą w miejscowości ………………, posiadająca NIP:………………. (dalej: Spółka).
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: ………………………..

II. ŹRÓDŁO POZYSKANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z funkcjonowaniem strony internetowej informujemy, że Państwa Dane osobowe w postaci: mających zdolność identyfikacji danych teleinformatycznych w szczególności w postaci identyfikatorów urządzeń – plików cookies pozyskujemy wyłącznie od Państwa.
W związku z korzystaniem przez Państwa z funkcjonalności strony internetowej możliwe jest także przetwarzanie przez Spółkę podanych przez Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, co ma miejsce w związku z korzystaniem przez Państwa z udostępnionego na stronie internetowej formularza kontaktowego. Administrator w zakresie danych osobowych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej nie pozyskuje Państwa danych osobowych z innych źródeł. Wskazujemy, że podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. W przypadku ich niepodania realizacja powyższego celu jak i celów określonych poniżej nie będzie możliwa.
Nadmieniamy, że jeśli chodzi o dane osobowe przetwarzane przez Spółkę w związku z prowadzeniem jej działalności innej niż funkcjonowanie strony internetowej, to wyjaśniam, że szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w odrębnym dokumencie – klauzuli informacyjnej.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej oraz korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej z poniższych przepisów:
6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej Spółki, w szczególności umożliwienia Państwu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programów i kampanii prowadzonych przez Spółkę;
6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu umożliwienia Państwu kontaktu z Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym pozyskania szczegółowych informacji dotyczących programów i kampanii prowadzonych przez Spółkę, zgody – w celu przekazania Państwa danych naszym partnerom handlowym i umożliwienia Państwu wzięcia udziału w realizowanych przez Spółkę lub jej partnerów handlowych inicjatywach, programach, eventach, spotkaniach oraz zapoznania się z ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny, a także może obejmować przesłanie Państwu takiej informacji na wskazany adres korespondencyjny, kontakt telefoniczny lub SMS;
6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania;
6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu realizacji celów statutowych Spółki, realizacji zawartych umów, w celach statystycznych i szkoleniowych, w celu stałego podnoszenia jakości realizowanych kampanii oraz świadczonych usług, w tym poprzez tworzenie i rozwój wspierających działalność Administratora programów komputerowych, w tym także opartych na systemie sztucznej inteligencji, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, a także w celu marketingu własnego lub naszych partnerów handlowych. Administrator nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej.

W przypadku zaistnienia takiej konieczności Administrator poinformuje Państwa o dodatkowych celach i wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa Administrator uprzednio zapyta Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w nowym celu, jeśli zgoda taka będzie niezbędna do przetwarzania danych w nowym celu.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe przekazujemy:
podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa do pozyskania od nas Państwa danych lub ich przetwarzania oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi; naszym partnerom handlowym, z którymi współpracujemy w związku funkcjonowaniem strony internetowej, w tym dostawcom treści, dostawcom infrastruktury informatycznej i programistycznej, dostawcom usług IT związanych z funkcjonowaniem strony internetowej;
naszym partnerom handlowym w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w naszym imieniu, w szczególności dostawcom niezbędnych usług, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi informatyczne i programistyczne, podmiotom obsługującym systemy oraz urządzenia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, w przypadku zaistnienia konieczności wystosowania do Państwa korespondencji innej, niż mailowa, innym kontrahentom Administratora, w zakresie w jakim wynika to z realizacji zawartej umowy, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celach związanych z realizacją programów i kampanii prowadzonych przez Spółkę w tym na przekazanie Państwa danych naszym partnerom handlowym w związku z chęcią wzięcia udziału w realizowanych przez Spółkę lub jej partnerów handlowych inicjatywach, programach, eventach, spotkaniach lub zainteresowaniem ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych Państwa dane mogą zostać przekazane naszym partnerom handlowym będącym przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub telemarketingu.

V. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem w drodze mailowego lub pisemnego oświadczenia przesłanego na wskazane wcześnie dane Administratora.

Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu: Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia. Prawo do usunięcia danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.
Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi. Skorzystać ze swoich uprawnień mogą Państwo wykorzystując drogi kontaktu wskazane uprzednio.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa Dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o cel i podstawę prawną ich przetwarzania:
okres ważności plików cookies – zgodnie z polityką cookies; okres, na jaki została przez Państwa udzielona zgoda lub do czasu jej wycofania;
okres realizacji przez Spółkę danej kampanii oraz celów statutowych;
okres przez jaki Spółka współpracuje z jej partnerami handlowymi w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu, zgodnie z zawartymi umowami i w związku z udzieloną przez Państwa zgodą;
okres przez jaki tworzone i rozwijane są wspierające działalność Administratora programy komputerowe, w tym także oparte na systemie sztucznej inteligencji, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas lub konieczność wypełnienia ciążących na Spółki obowiązków prawnych;
okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.
Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Administratora trwale usunięte.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej i korzystaniem z niej przez użytkowników przetwarza dane osobowe w większości przypadków na terenie Polski, z uwagi na realizowaną współpracę z partnerami handlowymi, wykorzystywane oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną Spółka może przekazywać Państwa dane poza Polskę oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej kwestii wskazujemy, iż podejmujemy działania mające zapewnić bezpieczeństwo, integralność oraz nienaruszalność przekazywanych danych osobowych stosując różne mechanizmy ochronne, w szczególności realizując współpracę z takimi kontrahentami w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej i korzystaniem z niej przez użytkowników nie są przez nas profilowane, ani w żaden inny sposób nie są w oparciu o te dane podejmowane w stosunku do Państwa jakiekolwiek decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

IX. ZMIANA DOKUMENTU

W celu zapewnienia, iż niniejszy dokument spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niego zmian w dowolnym czasie. Jeśli będzie to konieczne poinformujemy Państwa o wprowadzanych zmianach.

Polityka Cookies

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE STRONY INTERNETOWEJ, KONTAKT ZE SPÓŁKĄ

Administratorem Strony Internetowej, a przez to także Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli ……………. z siedzibą w miejscowości ……………………………, posiadająca NIP: ………………………, (dalej: Spółka).
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: ………………………….

II. CO TO SĄ COOKIES, DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE ORAZ JAK DZIELIMY PLIKI COOKIES

Cookies to nic innego jak niewielkich rozmiarów pliki zapisywane na Państwa urządzeniu w związku z wizytą na naszej stronie internetowej. Pliki te są przesyłane przez stronę internetową do przeglądarki i zawierają identyfikatory pozwalające na identyfikację urządzenia. Identyfikatory te są anonimowe, ale dzięki nim wiemy np., że wrócili Państwo na naszą stronę. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie strony internetowej wybranych do Państwa wcześniej preferencji oraz potwierdzenie/kontynuowanie przez Państwa wcześniejszych działań. Pliki te są zapisywane na określony czas, po którym wygasają i są usuwane. Cookies pomimo swej przypisanego anonimowego identyfikatora traktowane są jako dane osobowe. O szczegółach dotyczących przetwarzania danych osobowych informujemy w osobnym dokumencie – polityka prywatności, tam, mogą Państwo zapoznać się z zasadami dotyczącymi naszego postępowania z danymi oraz uzyskać informacje o przysługujących Państwu prawach.

Pliki cookies dzielą się na kilka rodzajów:

Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do chwili zamknięcia przeglądarki. Te pliki są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i jej niektórych funkcjonalności. Bez nich poruszanie się po stronie internetowej może być utrudnione lub niemożliwe.

Stałe pliki cookies – są to cookies, które odpowiadają w znacznej mierze za wybrane wcześnie preferencje wyświetlanych treści, np. rozdzielczość ekranu lub format i lokalizacja wyświetlanych treści, są one zapisywane także w związku z Państwa wyborami dokonywanymi na stronie internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres – głównie dla Państwa wygody w poruszaniu się po stronie.

Własne pliki cookies – Służą poprawie jakości korzystania z Portalu i są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową.

Pliki cookies stron trzecich – te pliki cookies są wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne względem Administratora strony internetowej, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają m.in. reklamy.

Pliki cookies można podzielić także na określone kategorie:

Cookies konieczne/niezbędne – kategoria cookies, bez których strona internetowa nie będzie prawidłowo funkcjonowała, a poruszanie się po niej nie będzie możliwe. Tu zwracamy uwagę, że przetwarzanie tych cookies następuje w związku z uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie art. 6 lit f) RODO. Oczywiście mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas takich danych jednak w praktyce będzie się to wiązało z uniemożliwieniem korzystania ze strony internetowej. Cookies wydajnościowe – odpowiadają za optymalizację działania strony internetowej, dzięki zebranym przez nie informacjom, np. z jakich podstron użytkownik korzysta najczęściej możemy usprawnić i przyspieszyć działanie strony internetowej i poprawić Państwa wrażenia z jej użytkowania. W obecnej chwili, strona internetowa Spółki nie korzysta z tego rodzaju cookies, jeśli rozpoczniemy wykorzystywanie tego rodzaju cookies będą one przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody (tj. na podstawie art. 6 lit. a) RODO) wyrażonej poprzez kliknięcie pola typu checbox w widocznym banerze lub wyborze przycisku akceptacji wszystkich cookies. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.
Cookies funkcjonalne – cookies odpowiadające za poprawę wrażeń z użytkowania strony internetowej w tym personalizację widoku oraz zapisywanie podejmowanych na stronie działań. W obecnej chwili, strona internetowa Spółki nie korzysta z tego rodzaju cookies, jeśli rozpoczniemy wykorzystywanie tego rodzaju cookies będą one przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody (tj. na podstawie art. 6 lit. a) RODO) wyrażonej poprzez kliknięcie pola typu checbox w widocznym banerze lub wyborze przycisku akceptacji wszystkich cookies. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

III. CZAS PRZECHOWYWANIA COOKIES

Zależnie od rodzaju cookies są one przechowywane przez różną długość czasu. Cookies sesyjne są przechowywane na Państwa urządzeniu do zamknięcia przeglądarki, natomiast cookies stałe są zapisywane na Państwa urządzeniu przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

IV. ZARZĄDZANIE COOKIES

Decydować o zasadach gromadzenia na Państwa urządzeniu cookies mogą Państwo wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
Zaznaczamy, że zablokowanie niektórych cookies może wiązać się z niedostępnością niektórych funkcji strony internetowej lub uniemożliwić poruszanie się po stronie internetowej. Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji. Informacje dotyczące sposobu konfigurowania gromadzenia cookies znajdą Państwo także na stronach internetowych dostawców Państwa przeglądarki, m.in. pod adresami:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

V. ZMIANA POLITYKI COOKIES

W celu zapewnienia, iż niniejsza polityka cookies spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niego zmian w dowolnym czasie. Jeśli będzie to konieczne poinformujemy Państwa o wprowadzanych zmianach przed ich wprowadzeniem.
Przypominamy, że w kwestii Polityki cookies zawsze mogą Państwo uzyskać więcej informacji kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej: ……………………………..

Scroll naar boven